نام محصول:

ظرف چال از جنس مالاکیت

دسته بندی:

تصاویر محصول: